Lietuvos turto vertintojų asociacijos įstatai

Lietuvos turto vertintojų asociacijos įstatai

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Lietuvos turto vertintojų asociacija (toliau vadinama Asociacija) yra visuomeninė organizacija profesiniu ir bendros veiklos pagrindu jungianti fizinius, pritariančius asociacijos tikslams ir pripažįstančius jos įstatus.
  2. Asociacija veikia Lietuvos Respublikos teritorijoje ir Europos Sąjungos valstybėse narėse.
  3. Asociacija yra ribotos civilinės atsakomybės ne pelno siekiantis viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, kurio teisinė forma­ – asociacija. Pagal savo prievoles Asociacija atsako visu savo turtu ir neatsako už jos narių prisiimtus įsipareigojimus, o nariai neatsako už Asociacijos įsipareigojimus
  4. Asociacija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, šiais Įstatais bei Asociacijos visuotinio narių susirinkimo ir Valdybos sprendimais.
  5. Asociacijos būstinė yra K. Sirvydo g. 6, Vilnius LT-01101.
  6. Asociacija yra juridinis asmuo nuo jos įstatų įregistravimo dienos.
  7. Asociacijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
  8. Asociacijos veiklos laikotarpis – neribotas.
  9. Turto arba verslo vertintojas – Lietuvos Respublikos ar kitos valstybės narės pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktų jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, vertinantis turtą arba verslą.

2. ASOCIACIJOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI, VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS

  1. Pagrindiniai Asociacijos tikslai yra šie:
   • vienyti turto ir verslo vertintojus;
   • organizuoti visuomeninę kvalifikuotą įvairaus turto ir verslo vertinimo sistemą;
   • plėtoti bendradarbiavimą ir tobulinti vertinimo veiklos teisinę aplinką.
   • dalyvauti rengiant turto ir verslo vertinimo specialistus;
   • kaupti ir teikti informaciją, mokslinę, metodinę ir kitą pagalbą turto ir verslo vertinimo klausimais.
  2. Pagrindiniai Asociacijos uždaviniai yra šie:
   • aktyviai dalyvauti įgyvendinant Asociacijos tikslus;
   • ginti ir atstovauti bendrus Asociacijos narių interesus, įskaitant atstovavimą ir gynimą teismuose;
   • koordinuoti Asociacijos narių veiklą;
   • analizuoti kitų šalių turto ir verslo vertinimo patirtį, panaudojant ją Lietuvos Respublikos turto vertinimo specialistų profesinėje veikloje;
   • ruošti mokymo programas, skirtas nariams – profesionaliems vertintojams parengti;
   • organizuoti vertintojų apmokymo ir kvalifikacijos kėlimo kursus bei seminarus;
   • rengti ir teikti valstybinėms institucijoms su turto ir verslo vertinimo veikla susijusių įstatymų, nutarimų, įsakymų, kitų teisės aktų bei programų projektus, pasiūlymus, komentarus;
   • nustatyti bendrus reikalavimus profesionaliai turto ir verslo vertinimo veiklai;
   • diegti profesinės etikos kodeksą ir siekti, kad visi asociacijos nariai laikytųsi jo normų;
   • rinkti, kaupti ir savo nariams teikti informaciją ir mokslinę apžvalgą, susijusią su vertintojo profesine veikla;
   • plėtoti ir palaikyti dalykinius ryšius su Lietuvos Respublikos visuomeninėmis ir kitomis organizacijomis;
   • plėtoti ir palaikyti dalykinius ryšius su užsienio šalių atitinkamomis asociacijomis, kitomis įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis ir jų atstovais;
   • dalyvauti Lietuvos Respublikos ir tarptautiniuose renginiuose bei programose;
   • sistemingai analizuoti turto ir verslo vertinimo veiklos problemas, informuoti apie jas Asociacijos narius bei teikti pasiūlymus, kaip tokias problemas spręsti;
   • viešinti Asociacijos veiklą ir jos rezultatus;
   • kaupti duomenų bankus;
   • įgyvendinti kitus uždavinius bei vykdyti kitas funkcijas, atitinkančias Asociacijos tikslus.
  3. Asociacijos veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:
 • Kita, niekur kitur nepriskirta, profesinė, mokslinė ir techninė veikla;
 • Rizikos ir žalos vertinimas;
 • Nekilnojamojo turto operacijos;
 • Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas;
 • Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas;
 • Nekilnojamojo turto operacijos už atlygį arba pagal sutartį;
 • Nekilnojamojo turto agentūrų veikla;
 • Nekilnojamojo turto vertinimas;
 • Nekilnojamojo turto tvarkyba už atlygį arba pagal sutartį;
 • Vertinimo, išskyrus nekilnojamąjį turtą ir draudimą, veikla;
 • Verslininkų ir darbdavių narystės organizacijų veikla;
 • Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla;
 • Posėdžių ir verslo renginių organizavimas.
 • Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa; viešųjų ryšių ir komunikacijos veikla.
 • Leidybinė veikla; knygų leidyba; žurnalų ir periodinių leidinių leidyba; knygų, periodinių leidinių leidyba ir kita leidybinė veikla.
 1. Asociacija turi teisę:
   • įgyvendindama šiuose Įstatuose nustatytus veiklos tikslus ir uždavinius atstovauti Asociacijos nariams Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldos institucijose bei ES valstybėse narėse, svarstant klausimus, susijusius su  Asociacijos veikla;
   • gauti lėšų ar kitokio turto iš tarptautinių organizacijų, nevalstybinių ir valstybinių organizacijų, fondų, taip pat fizinių ir juridinių asmenų, siekiant tinkamai įgyvendinti šiuose Įstatuose nustatytus tikslus;
   • steigti ribotos civilinės atsakomybės juridinius asmenis (įmones, fondus, asociacijas), būti jų akcininke/dalininke ir kitaip dalyvauti jų veikloje (išskyrus įstatymų numatytas išimtis), steigti filialus, atstovybes;
   • samdyti darbuotojus šiuose Įstatuose numatytai veiklai vykdyti;
   • dalyvauti tarptautinių organizacijų veikloje ir būti jų nare,  jei šių organizacijų tikslai ir veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams, Asociacijos tikslams ir uždaviniams;
   • vykdyti kitą teisės aktų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, neprieštaraujančią šiems Įstatams;
   • organizuoti informacinės, metodinės, apžvalginės ir kitos literatūros leidybą;
   • turėti savo antspaudą ir simboliką, keisti ir naudoti juos savo nuožiūra;
   • turėti sąskaitas Lietuvos Respublikos bankuose ir, jei to nedraudžia Lietuvos Respublikos įstatymai, kitų valstybių bankuose;
   • būti kitų visuomeninių organizacijų nare ar rėmėja;
   • sudaryti sutartis, užtikrinančias Asociacijos veiklą;
   • įstatymais leidžiamais būdais įsigyti turtą ir juo laisvai disponuoti;
   • suteikti Asociacijos nariams profesinius vardus.
 1. Asociacija vykdo buhalterinę apskaitą, teikia finansinę-buhalterinę informaciją valstybės institucijoms ir moka mokesčius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

   3. ASOCIACIJOS NARYSTĖ, NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

  1. Asociaciją sudaro jos nariai.
  2. Nariais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai, turintys nekilnojamojo turto, kilnojamojo turto arba verslo srities vertintojo asistento, vertintojo arba vertintojo eksperto kvalifikaciją, pripažįstantys Asociacijos įstatus bei dalyvaujantys Asociacijos veikloje.
  3. Nauji nariai į Asociaciją priimami valdybos sprendimu, pagal jų raštišką prašymą.
  4. Asmenys, norintys tapti nariais prie prašymo prideda dokumentus, įrodančius jų profesinę kvalifikaciją.
  5. Naujo nario kandidatūrai valdyba pritaria paprasta posėdyje dalyvavusių valdybos narių balsų dauguma.
  6. Asmuo tampa Asociacijos nariu valdybai patvirtinus jo kandidatūrą.
  7. Asociacijos narių sąrašą tvarko valdyba. Narių sąrašas yra laisvai prieinamas kiekvienam Asociacijos nariui.
  8. Asociacijos narių teisės:
   • naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;
   • naudotis Asociacijos sukaupta informacija, išskyrus tai, kas sudaro konkrečių Asociacijos narių komercinę paslaptį;
   • siūlyti diegti savo programas ir projektus, atitinkančius Asociacijos tikslus ir uždavinius;
   • Asociacijos leidiniuose skelbti informaciją apie profesinę veiklą;
   • dalyvauti vykdant Asociacijos programas ir projektus;
   • dalyvauti Asociacijos visuotiniame narių susirinkime su sprendžiamojo balso teise;
   • dalyvauti Asociacijos valdyme, rinkti ir būti išrinktu į Asociacijos valdymo organus;
   • reikalauti Asociacijos finansinės ir ekonominės veiklos patikrinimo;
   • apskųsti Asociacijos valdybos sprendimus visuotiniam narių susirinkimui;
   • bet kada išstoti iš Asociacijos, raštu apie tai pranešus;
   • naudoti narystės faktą ir (ar) Asociacijos ženklą marketingo tikslais;
   • Asociacijai įgaliojus, atstovauti jai valstybės, visuomeninėse ir tarptautinėse institucijose;
   • turėti kitas teisės aktuose ir Asociacijos dokumentuose nustatytas teises.
   • susipažinti ir gauti dokumentų kopijas, kuriuos priėmė Asociacijos organai.
  9. Asociacijos narys privalo:
   • laikytis Asociacijos Įstatų;
   • laikytis profesinės etikos normų;
   • nevykdyti veiklos, kuri daro turtinės ar neturtinės žalos Asociacijai;
   • vykdyti Asociacijos organų sprendimus;
   • vengti situacijų, kurios gali sukelti interesų konfliktą ar sukompromituoti narį, pakenkti Asociacijos reputacijai;
   • teikti Asociacijai informaciją bei kitą pagalbą, būtiną jos tikslams realizuoti;
   • saugoti ir neplatinti konfidencialios Asociacijos informacijos ir komercines paslaptis;
   • kelti savo profesinę kvalifikaciją;
   • pateikti visus reikalingus dokumentus ir (arba) informaciją Asociacijos narių atitikimo narystės kriterijams patikrinti
   • laiku mokėti Asociacijos nario stojamąjį įnašą bei einamąjį nario mokestį ir kitus įnašus, kurių dydį nustato ir tvirtina visuotinis narių susirinkimas;
   • vykdyti kitas teisės aktuose ir Asociacijos dokumentuose nustatytas pareigas.
  10. Asociacijos rėmėjais gali būti fiziniai asmenys ir nevalstybinės organizacijos, remiančios Asociaciją materialiai ir dalyvaujančios jos veikloje.
  11. Asociacijos rėmėjai į Asociaciją priimami valdybos sprendimu, paprasta balsų dauguma, pateikus raštišką prašymą. Valdybai priėmus teigiamą sprendimą, išduodamas rėmėjo pažymėjimas.
  12. Asociacijoje gali būti Garbės narių.
  13. Asociacijos Garbės nario statusą asmenims, ypatingai pasižymėjusiems įgyvendinant Asociacijos tikslus ar populiarinantiems Asociacijos veiklą, visuotinis narių susirinkimas suteikia paprasta balsų dauguma.
  14. Asociacijos rėmėjų ir Garbės narių teisės:
 • stebėtojo teise dalyvauti visuotiniame narių susirinkime (konferencijoje);
 • dalyvauti vykdant Asociacijos programas ir projektus;
 • dalyvauti viešojoje komunikacijoje.
 • gauti informaciją Asociacijos veiklos klausimais.15. Kiekvienas Asociacijos narys turi vieno balso teisę visuotiniame narių susirinkime.
  16. Asociacijos narių skaičius neribojamas. Minimalus Asociacijos narių skaičius yra 3 (trys) nariai. Asociacijoje turi būti visų jai priklausančių narių sąrašas.
  17. Narystės nutraukimas:

  • Asociacijos narys gali išstoti iš Asociacijos, įteikdamas rašytinį prašymą Asociacijos valdybai  ir grąžinus Asociacijos nario pažymėjimą. Prašymą dėl nario išstojimo svarsto ir tenkina valdyba. Apie nario savanorišką išstojimą iš Asociacijos informuojami kiti jos nariai;
  • Asociacijos narys gali būti pašalintas iš Asociacijos už Lietuvos Respublikos įstatymų arba Asociacijos įstatų pažeidimus;
  • Sprendimą dėl nario pašalinimo priima valdyba. Sprendimas dėl nario pašalinimo laikomas priimtu, jei valdybos posėdyje dalyvavo 5 jos nariai ir už pašalinimą balsavo 4 valdybos nariai. Spręsdama klausimą dėl nario pašalinimo valdyba privalo jį kviesti į savo posėdį. Nariui be pateisinamos priežasties neatvykus į posėdį, sprendimas priimamas jam nedalyvaujant. Pašalintas narys turi teisę paduoti apeliaciją visuotiniam narių susirinkimui, kuris priima galutinį sprendimą. Asociacijos narys gali būti pašalintas iš Asociacijos, jeigu toks narys:
 • sistemingai nesilaikė Asociacijos Įstatų reikalavimų;
 • vykdo veiklą, kuri daro turtinės ar neturtinės žalos Asociacijai;
 • pažeidė etikos kodeksą;
 • atskleidė Asociacijos ar jos narių komercines paslaptis tretiesiems asmenims;
 • nebeatitinka tikrosios narystės Asociacijoje kriterijams;
 • nesumokėjo nario mokesčio ilgiau kaip 1 metai nuo mokesčio mokėjimo termino pabaigos.
   • Asociacijos narystė nutrūksta, jei panaikinamas nario turimų  turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos pažymėjimų galiojimas. Šiuo atveju narystė laikoma nutraukta nuo turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos pažymėjimų galiojimo panaikinimo dienos;
   • narystė nutrūksta nariui mirus.

  4. ASOCIACIJOS ORGANAI IR VALDYMAS

  1. Asociacija įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus. Valdymo organai veikia Asociacijos vardu santykiuose su trečiaisiais asmenimis, taip pat sudaro sandorius Asociacijos vardu. Už Asociacijos nario veiklą Asociacijos valdymo organuose jo nariui gali būti atlyginama.
  2. Asociacijos organai yra šie;
 • visuotinis narių susirinkimas;
 • kolegialus Asociacijos valdymo organas – valdyba;
 • vienasmenis Asociacijos valdymo organas – prezidentas ir viceprezidentas.

   5. VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

 1. Visuotinis narių susirinkimas – tai aukščiausias valdymo organas. Visuotiniame narių susirinkime turi teisę dalyvauti visi jos nariai. Kiekvienas narys balsuodamas visuotiniame narių susirinkime turi vieną sprendžiamąjį balsą. Rėmėjai, Garbės nariai, Asociacijos administracijos darbuotojai, dirbantys Asociacijoje pagal darbo sutartis, bet nesantys Asociacijos nariais, turi teisę dalyvauti visuotiniame narių susirinkime su patariamojo balso teise stebėtojo teisėmis.
 2. Susirinkimas turi teisę svarstyti bet kurį valdybos, prezidento ar viceprezidento kompetencijai priskirtą klausimą.
 3. Išimtinė visuotinio narių susirinkimo teisė:
  • Asociacijos Įstatų tvirtinimas, pakeitimas ir papildymas;
  • Asociacijos profesinės, ekonominės ir finansinės veiklos pagrindinių krypčių nustatymas bei tvirtinimas;
  • Asociacijos prezidento, valdybos narių bei revizijos komisijos (revizoriaus) rinkimas ir atšaukimas;
  • Asociacijos metinės veiklos ataskaitos ir finansinės atskaitomybės (metinio balanso) ir Revizijos komisijos ataskaitos tvirtinimas;
  • Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo) sprendimų priėmimas;
  • apeliacijų dėl pašalinimo iš narių nagrinėjimas,
  • Garbės nario statuso suteikimas;
  • Asociacijos narių mokesčių dydžio, jų mokėjimo tvarkos nustatymas;
  • Garbės teismo nario skyrimo tvarkos nustatymas;
  • sprendimų dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu priėmimas;
  • sprendžia kitus Asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose visuotinio narių susirinkimui priskirtus klausimus, jei pagal Asociacijų įstatymą tai nepriskirta kitų Asociacijos organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra kito valdymo organo funkcijos.
 4. Visuotinius narių susirinkimus organizuoja valdyba, apie jų laiką, vietą, darbotvarkę iš anksto, ne vėliau kaip prieš 20 dienų, pranešdama kiekvienam Asociacijos nariui.
 5. Likus ne mažiau kaip vienai dienai iki visuotinio narių susirinkimo dienos Asociacijos nariams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su numatomais svarstyti dokumentais.
 6. Eilinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą per metus ir ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius po kalendorinių metų pabaigos.
 7. Neeilinis visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas valdybos arba revizijos komisijos (revizoriaus) iniciatyva, arba reikalaujant daugiau kaip 1/4 Asociacijos narių, arba teismo sprendimu, arba jei Asociacija likviduojama ar reorganizuojama.
 8. Neeilinio visuotinio susirinkimo iniciatoriai Asociacijos valdybai pateikia paraišką, kurioje nurodoma neeilinio visuotinio susirinkimo sušaukimo priežastys ir tikslai, darbotvarkės projektas, pasiūlymai dėl susirinkimo datos ir vietos. Valdyba per  15 kalendorinių dienų patvirtina paraišką ir raštu praneša nariams apie neeilinio visuotinio susirinkimo sušaukimo vietą, datą ir darbotvarkę.
 9. Visuotinis susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip ½ balsavimo teisę turinčių Asociacijos narių.   .

10. Visuotiniame narių susirinkime  dalyvaujantys nariai registruojami. Asociacijos narys (delegatas) gali raštu įgalioti kitą narį atstovauti jį visais darbotvarkės klausimais ir už jį balsuoti, priimant nutarimus. Šį sąrašą taip pat pasirašo visuotinio narių susirinkimo pirmininkas ir sekretorius.

11. Visuotinis narių susirinkimas priima nutarimus paprasta dalyvaujančių balsų dauguma. Nutarimai dėl įstatų pakeitimų, siaurinančių Asociacijos narių teises, taip pat dėl Asociacijos reorganizavimo ar likvidavimo, priimami 2/3 dalyvaujančių balsų dauguma.

12. Nutarimai priimami slaptu arba atviru balsavimu. Balsavimo formą nustato visuotinis susirinkimas tvirtindamas susirinkimo darbotvarkę. Renkant valdybos narius, kiekvienas Asociacijos narys turi tokį balsų skaičių, kuris lygus renkamų į valdybą narių skaičiui. Už vieną kandidatą galima atiduoti tik vieną balsą. Valdybos nariais išrenkami daugiau balsų surinkę kandidatai. Jei kandidatų, surinkusių po lygiai balsų, yra daugiau nei laisvų vietų valdyboje, rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame kiekvienas Asociacijos narys gali balsuoti tik už vieną iš lygų balsų skaičių surinkusių kandidatų.

13. Visuotiniame narių susirinkime rašomas protokolas, kurį pasirašo visuotinio susirinkimo pirmininkas ir sekretorius.

14. Nutarimai įsigalioja nuo jų priėmimo dienos, jeigu kitaip nenustato visuotinis narių susirinkimas.

15. Jei visuotiniame susirinkime nėra kvorumo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų (bet ne anksčiau kaip per 14 kalendorines dienas) turi būti sušauktas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti nutarimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais nepaisant dalyvaujančių narių skaičiaus.

16. Visuotinis narių susirinkimas negali svarstyti klausimų neįtrauktų į darbotvarkę

6. ASOCIACIJOS VALDYBA, PREZIDENTAS IR VICEPREZIDENTAS

  1. Asociacijos valdyba – tai vykdomasis Asociacijos organas. Valdyba vadovauja Asociacijos veiklai laikotarpiu tarp visuotinių narių susirinkimų. Valdybai vadovauja Asociacijos prezidentas.
  2. Asociacijos valdyba turi teisę:
   • Asociacijos prezidento teikimu iš Asociacijos valdybos narių rinkti asociacijos viceprezidentą;
   • organizuoti Asociacijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą;
   • svarstyti ir vertinti kandidatų į Asociacijos narius atitikimą narystės kriterijams; Priimti į Asociaciją narius ir pašalinti iš Asociacijos kriterijų neatitinkančius narius; atleisti atskirus Asociacijos narius nuo metinio ar stojamojo nario mokesčio  mokėjimo, pateikus jiems arba jų įgaliotiems asmenims atitinkamus prašymus;
   • organizuoti ir šaukti visuotinius Asociacijos narių susirinkimus (konferencijas);
   • pateikti Asociacijai veiklos ataskaitą;
   • steigti Asociacijos skyrius ir nustatyti jų veikimo galias;
   • reorganizuoti Asociacijos skyrius, nutraukti jų veiklą;
   • sudaryti ir reorganizuoti Asociacijos komisijas ir darbo grupes, nustatyti jų veikimo galias, taip pat nutraukti jų veiklą;
   • teikti pasiūlymus dėl pretendento į Garbės teismo narius pagal visuotinio susirinkimo patvirtintą tvarką;
   • priimti sprendimus dėl disponavimo Asociacijos turtu ir lėšomis;
   • nustatyti sutarčių sudarymo tvarką;
   • tvirtinti Asociacijos administracijos personalo etatus ir darbo užmokesčio fondą;
   • nustatyti administracijos personalo atlyginimus ir jų mokėjimo tvarką;
   • esant reikalui, už atliktą darbą skirti atlyginimus prezidentui, viceprezidentui ir revizijos komisijos nariams;
   • kontroliuoti Asociacijos administracijos personalo darbą;
   • nustatyti Asociacijos duomenų bankų struktūrą ir vedimo tvarką;
   • vykdyti kitas visuotinio narių susirinkimo pavestas funkcijas.
  3. Valdyba renkama iš 7 Asociacijos narių trejų metų laikotarpiui visuotiniame narių susirinkime. Valdybos nariu gali būti išrinktas bet kuris Asociacijos narys.
  4. Valdybos posėdžius organizuoja prezidentas esant reikalui, bet ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius.
  5. Valdyba gali priimti sprendimus, kai posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip 5 valdybos nariai. Sprendimus valdyba priima balsavimu paprasta dalyvaujančių posėdyje balsų dauguma. Balsavimo metu balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia valdybos posėdžio pirmininko balsas. Sprendimai dėl pašalinimo iš Asociacijos narių priimami ne mažiau kaip 4 dalyvaujančių posėdyje balsų dauguma.
  6. Asociacijos prezidentas yra valdybos narys. Asociacijos prezidentą renka visuotinis narių susirinkimas trejiems metams. Tas pats asmuo gali būti renkamas prezidentu ne daugiau kaip tris kadencijas iš eilės. Prezidentas gali būti atšauktas nepasibaigus įgaliojimų laikui, jei jo veikla prieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams arba šiems įstatams. Nutarimą dėl prezidento atšaukimo priima visuotinis narių susirinkimas paprasta dalyvaujančių balsų dauguma.
  7. Asociacijos prezidentas turi teisę:
   • veikti Asociacijos vardu santykiuose su trečiaisiais asmenimis, sudaryti sandorius Asociacijos vardu, atstovauti Asociacijai kitose įmonėse, įstaigose ir organizacijose;
   • disponuoti Asociacijos piniginiais ir apyvartiniais fondais, atidaryti sąskaitas bankuose;
   • Asociacijos vardu pasirašyti sutartis;
   • priimti į darbą ir atleisti iš darbo Asociacijos administracijos darbuotojus, sudaryti su jais darbo sutartis;
   • duoti nurodymus bei privalomo pobūdžio įsakymus administracijos personalo darbuotojams;
   • disponuoti Asociacijos turtu;
   • prašymu, įteikiamu valdybai, terminuotai arba neterminuotai sustabdyti savo veiklą Asociacijos prezidento pareigose;
   • per 3 (tris) mėnesius po kalendorinių metų pabaigos parengti ir pateikti metines Asociacijos veiklos ataskaitas visuotiniam narių susirinkimui ir valdybai;
   • skatinti Asociacijos narių bendradarbiavimą;
   • vykdyti kitas, Asociacijos valdybos deleguotas, funkcijas.
  8. Asociacijos viceprezidentas yra valdybos narys. Asociacijos viceprezidentą prezidento teikimu renka Asociacijos valdyba 3 metams. Viceprezidentas gali būti atšauktas nepasibaigus įgaliojimų laikotarpiui, jei jo veikla prieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams arba šiems įstatams. Nutarimą dėl viceprezidento atšaukimo priima valdyba paprasta dalyvaujančių balsų dauguma.
  9. Asociacijos viceprezidentas turi teisę motyvuotu prašymu, įteikiamu valdybai, terminuotai arba neterminuotai sustabdyti savo veiklą Asociacijos viceprezidento pareigose.
  10. Asociacijos viceprezidentas, prezidento pavedimu ir pritarus valdybai, atlieka Asociacijos prezidentui priskirtas funkcijas.
  11. Asociacijos viceprezidentas, asociacijos prezidentui sustabdžius savo veiklą Asociacijoje, šios veiklos sustabdymo laikotarpiu arba iki visuotinio susirinkimo sprendimų priėmimo, atlieka Asociacijos prezidentui priskirtas funkcijas.
  12. Komisijų (darbo grupių) veiklai vadovauja komisijos (darbo grupės) pirmininkas, kuris išrenkamas komisijos (darbo grupės) posėdyje. Pirmininkas yra atskaitingas valdybai. Komisijos pirmininkas negali būti Valdybos nariu.

7. ASOCIACIJOS REVIZIJOS KOMISIJA

  1. Asociacijos veiklos priežiūrą vykdo Revizijos komisija, kurią renka visuotinis narių susirinkimas 3 metų laikotarpiui iš 3 narių. Juo gali būti fizinis asmuo, turintis atitinkamą kvalifikaciją arba juridinis asmuo, turintis teisę teikti audito paslaugas.
  2. Revizoriumi negali būti Asociacijos valdybos narys bei kitas su Asociacija darbo santykiais susijęs asmuo.
  3. Revizijos komisijai pareikalavus, visos Asociacijos struktūros privalo pateikti duomenis apie finansinę veiklą.
  4. Visuotiniam narių susirinkimui nutarus, Revizijos komisija gali būti perrinkta nepasibaigus jos įgaliojimų laikui.
  5. Visuotiniam narių susirinkimui nutarus Revizijos komisija gali būti nesudaroma, o renkamas Asociacijos revizorius.
  6. Revizorius arba Revizijos komisija kontroliuoja Asociacijos finansinę veiklą. Privaloma:
  • tikrinti Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę ir kitus finansinės buhalterinės veiklos dokumentus;
  • atlikti Asociacijos finansinės veiklos patikrinimus visuotinio narių susirinkimo ar Asociacijos valdybos pavedimu;
  • artimiausiame visuotiniame narių susirinkime arba valdybos posėdyje pranešti apie patikrinimo metu nustatytus pažeidimus;
  • visuotiniame narių susirinkime pateikti Asociacijos finansinės veiklos patikrinimo metų ataskaitą;
  • saugoti Asociacijos bei jos narių paslaptis, kurias sužino kontroliuodamas Asociacijos veiklą.
  1. Revizorius (auditorius) teisės aktų nustatyta tvarka atsako už Asociacijos veiklos trūkumų nuslėpimą ir finansinės Asociacijos veiklos kontrolę.
  2. Gautų valstybės ir savivaldybių lėšų naudojimą turi teisę tikrinti Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.

 

 1. 8. ASOCIACIJOS ŪKINĖ – FINANSINĖ VEIKLA
  1. Asociacija disponuoja turtu, būtinu Asociacijos veiklai užtikrinti. Asociacijai nuosavybės teise gali priklausyti žemės sklypai, pastatai, transporto priemonės, įrenginiai, tikslinės paskirties bei grynųjų pinigų fondai vertybiniai popieriai ir kitas jos Įstatuose numatytai veiklai reikalingas turtas;
  2. Asociacija nuosavybės teise valdo lėšas bei kitą turtą, kuriuos jai perdavė fiziniai bei juridiniai asmenys ir kuriuos ji įsigijo remdamasi galiojančiais įstatymais bei vykdydama savo veiklą.
  3. Asociacijos pinigines lėšas sudaro:
   • narių stojimo ir nario mokesčiai ir tiksliniai įnašai;
   • rėmėjų savanoriški įnašai ir kitos įmokos;
   • fizinių ir juridinių asmenų, labdaros organizacijų ir labdaros fondų neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas ;
   • nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas ;
   • valstybės ir savivaldybių tikslinės lėšos;
   • kredito įstaigų palūkanos už saugomas Asociacijos lėšas;
   • įplaukos iš Asociacijos įsteigtų įmonių veiklos;
   • paskolos;
   • kitos teisėtai įgytos lėšos.
  4. Asociacijos įgytos pajamos naudojamos tik Įstatuose numatytiems uždaviniams spręsti. Pajamos ir pelnas Asociacijos nariams neskirstomi.
  5. Stojamieji įnašai ir nario mokesčiai yra privalomi visiems Asociacijos nariams. Nario mokesčių dydį ir mokėjimo tvarką nustato visuotinis narių susirinkimas. Asociacijos Valdybos sprendimu atskiri Asociacijos nariai gali  būti atleisti nuo nario ar stojamojo įnašo mokesčio sumokėjimo.
  6. Tiksliniai įnašai mokami tikslinių programų vykdymui. Tikslines programas, tikslinių įnašų dydį ir jų mokėjimų tvarką tvirtina visuotinis narių susirinkimas.
  7. Asociacijos nariai neturi teisės gauti išmokų už narystę Asociacijoje.

9. ASOCIACIJOS PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA, DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE ASOCIACIJOS VEIKLĄ PATEIKIMO NARIAMS TVARKA

 1. Asociacijos prezidentas kartą per metus per 3 (tris) mėnesius nuo kalendorinių metų pabaigos pateikia pranešimą apie Asociacijos veiklą Asociacijos visuotiniam narių susirinkimui.
 2. Visuotinio narių susirinkimo nutarimai ir kiti pranešimai, su kuriais teisės aktų nustatyta tvarka reikia supažindinti Asociacijos narius ir kitus suinteresuotus asmenis išsiunčiami ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų po nutarimo priėmimo. Už savalaikį nutarimų pranešimą ir išsiuntimą atsako Asociacijos prezidentas ar jo įgaliotas asmuo, o Asociacijos likvidavimo atveju – likvidatorius. Visi nutarimai ir pranešimai siunčiami registruotu laišku, faksu, elektroniniu paštu arba įteikiami asmeniškai pasirašant. Tais atvejais, kai informacija apie Asociacijos veiklą turi būti skelbiama viešai, ji skelbiama VĮ Registrų centras leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.
 3. Asociacijos nariai turi teisę gauti visą informaciją apie Asociacijos veiklą, kuri pateikiama jiems pageidaujant raštu, žodžiu arba elektroniniu paštu.
 4. Asociacijos nariai ir visuomenė apie Asociacijos veiklą informuojami Asociacijos interneto tinklapyje.

 

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  1. Asociacija teisės aktų nustatyta tvarka gali steigti filialus ir atstovybes. Sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima Asociacijos valdyba. Asociacijos valdyba tvirtina Asociacijos filialų ir atstovybių nuostatus.
  2. Asociacija pertvarkoma, reorganizuojama arba likviduojama Civilinio kodekso ir  Asociacijų įstatymo nustatyta tvarka.
  3. Asociacijos Įstatai gali būti keičiami Asociacijos valdybos, prezidento arba ne mažiau kaip 1/4 (vieno ketvirtadalio) Asociacijos narių iniciatyva visuotinio susirinkimo sprendimu.

 

Asociacijos įstatai priimti  visuotiniame asociacijos susirinkime 2017 m. kovo 31 d. ir

pasirašyti 2017 m. kovo 31 d d.

 Visuotinio narių susirinkimo įgaliotas Asociacijos prezidentas Audrius Šešplaukis