Lietuvos turto vertintojų asociacijos įstatai

 

 1. BENDROJI DALIS
  1. Lietuvos turto vertintojų asociacija (toliau vadinama “Asociacija”) yra visuomeninė organizacija profesiniu ir bendros veiklos pagrindu jungianti asmenis, pritariančius asociacijos tikslams ir pripažįstančius jos įstatus.
  2. Asociacija veikia Lietuvos Respublikos teritorijoje.
  3. Asociacija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais ir šiais įstatais.
  4. Asociacijos būstinė yra Vilnius, K. Sirvydo g. 6.
  5. Gali būti steigiami Asociacijos skyriai.
  6. Asociacija yra juridinis asmuo nuo jos įstatų įregistravimo dienos.
  7. Asociacija už savo įsipareigojimus tretiesiems asmenims atsako tik savo turtu.
  8. Asociacija neatsako už savo narių įsipareigojimus tretiesiems asmenims.

 

 1. ASOCIACIJOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
  1. Asociacijos įkūrimo tikslai:
   • organizuoti visuomeninę kvalifikuotą įvairaus turto ir verslo vertinimo sistemą;
   • rūpintis turto ir verslo vertinimo specialistų ruošimu;
   • kaupti ir teikti informaciją, mokslinę, metodinę ir kitą pagalbą turto ir verslo vertinimo klausimais.
  2. Asociacijos uždaviniai:
   • analizuoti kitų šalių turto ir verslo vertinimo patirtį, panaudojant ją Lietuvos Respublikos turto vertinimo specialistų profesinėje veikloje;
   • ruošti mokymo programas, skirtas narių – profesionalių vertintojų parengimui;
   • organizuoti vertintojų apmokymo ir kvalifikacijos kėlimo kursus bei seminarus;
   • bendradarbiauti su valstybinėmis institucijomis vertinimo veiklą reglamentuojančių dokumentų sudarymo ir įgyvendinimo srityje;
   • rinkti, kaupti ir savo nariams bei dalyviams teikti informaciją ir mokslinę apžvalgą, susijusią su vertintojo profesine veikla;
   • plėtoti ryšius su Lietuvos Respublikos visuomeninėmis ir kitomis organizacijomis;
   • plėtoti ryšius su kitų šalių bei tarptautinėmis turto vertintojų organizacijomis, dalyvauti jų veikloje;
   • kaupti duomenų bankus.

 

 1. ASOCIACIJOS TEISĖS
  1. Asociacija, įgyvendindama savo tikslus, turi teisę:
   • organizuoti informacinės, metodinės, apžvalginės ir kitos literatūros leidybą;
   • turėti savo antspaudą ir simboliką, keisti ir naudoti juos savo nuožiūra;
   • turėti sąskaitas Lietuvos Respublikos bankuose ir, jei to nedraudžia Lietuvos Respublikos įstatymai, kitų valstybių bankuose;
   • būti kitų visuomeninių organizacijų nare ar rėmėja;
   • dalyvauti tarptautinių organizacijų veikloje ir būti jų nare;
   • steigti įmones, susijusias su Asociacijos veikla;
   • sudaryti sutartis, užtikrinančias Asociacijos veiklą;
   • įstatymais leidžiamais būdais įsigyti turtą ir juo laisvai disponuoti;
   • suteikti Asociacijos nariams profesinius vardus.

 

 1. ASOCIACIJOS NARYSTĖ, NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
  1. Asociacija sudaro jos nariai (nariai ) ir kiti jos veikloje dalyvaujantys asmenys (dalyviai ).
  2. Nariais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai, tiesiogiai užsiimantys turto vertinimu, pripažįstantys Asociacijos įstatus bei dalyvaujantys Asociacijos veikloje.
  3. Dalyviais gali būti užsieniečiai ir asmenys be pilietybės, užsiimantys turto vertinimu, pripažįstantys Asociacijos įstatus bei dalyvaujantys jos veikloje.
  4. Asociacijos nariais gali tapti asmenys, turintys patirtį vienoje iš šių veiklos sričių: turto vadyba bei vertinimas, ekonominės veiklos analizė ir vertinimas.
  5. Nauji nariai į Asociaciją priimami valdybos sprendimu, pagal jų raštišką prašymą.
  6. Asmenys, norintys tapti nariais ar dalyviais, prie prašymo prideda dokumentus, įrodančius profesinę kvalifikaciją bent vienoje iš 4 punkte išvardintų veiklos sričių.
  7. Asmenys, norintys tapti dalyviais, papildomai pateikia dviejų Asociacijos narių rekomendacijas.
  8. Naujo nario kandidatūrai valdyba pritaria paprasta, o dalyvio – 2/3, posėdyje dalyvavusių valdybos narių, balsų dauguma.
  9. Asmuo tampa Asociacijos nariu ar dalyviu valdybai patvirtinus jo kandidatūrą.
  10. Asociacijos narių ir dalyvių sąrašą tvarko valdyba. Narių ir dalyvių sąrašas yra laisvai prieinamas kiekvienam nariui ir dalyviui.
  11. Asociacijos narys turi teisę:
   • naudotis Asociacijos nario vardu, dirbdamas turto vertinimo srityje;
   • rinkti ir būti išrinktas į Asociacijos valdymo organus;
   • gauti informaciją ir mokslinę bei metodinę paramą profesiniais klausimais, jei tokia disponuoja Asociacija;
   • siūlyti diegti savo programas ir projektus, atitinkančius Asociacijos tikslus ir uždavinius;
   • Asociacijos leidiniuose skelbti informaciją apie profesinę veiklą;
   • dalyvauti vykdant Asociacijos programas ir projektus;
   • reikalauti Asociacijos finansinės ir ekonominės veiklos patikrinimo;
   • apskųsti valdybos sprendimus visuotiniam narių susirinkimui;
   • savo noru išstoti iš Asociacijos.
  12. Asociacijos dalyviai, dalyvaudami Asociacijos veikloje, naudojasi visomis nario teisėmis, išskyrus teisę rinkti ir būti išrinktais į Asociacijos valdymo organus. Apskųsti valdybos sprendimus visuotiniam narių susirinkimui dalyvis gali tik tada, kai šie sprendimai betarpiškai susiję su jo interesais. Asociacijos dalyviai dalyvauja visuotiniame narių susirinkime su patariamojo balso teise.
  13. Asociacijos narys ir dalyvis privalo:
   • laikytis profesinės etikos normų;
   • laikytis šių įstatų;
   • teikti informaciją Asociacijos duomenų bankams;
   • neplatinti konfidencialios Asociacijos informacijos;
   • kelti savo profesinę kvalifikaciją.
  14. Asociacijos narys privalo laiku mokėti stojimo ir nario mokesčius, kurių dydį nustato ir tvirtina visuotinis narių susirinkimas;
  15. Asociacijos rėmėjais gali būti fiziniai asmenys ir nevalstybinės organizacijos, remiančios Asociaciją materialiai ir dalyvaujančios jos veikloje.
  16. Asociacijos rėmėjai į Asociacija priimami valdybos sprendimu, paprasta balsų dauguma, pateikus raštišką prašymą. Valdybai priėmus teigiamą sprendimą, išduodamas rėmėjo pažymėjimas.
  17. Asociacijos rėmėjų teisės:
   • patariamojo balso teise dalyvauti visuotiniame narių susirinkime (konferencijoje);
   • dalyvauti vykdant Asociacijos programas ir projektus;
   • gauti informaciją Asociacijos veiklos klausimais.
  18. Kiekvienas Asociacijos narys turi vieno balso teisę visuotiniame narių susirinkime.
  19. Narystės nutraukimas:
   • savanoriškas išstojimas: realizuojamas pateikus valdybai raštišką prašymą dėl išstojimo ir grąžinus Asociacijos nario pažymėjimą. Sprendimus dėl nario išstojimo iš Asociacijos priima valdyba. Apie nario savanorišką išstojimą iš Asociacijos informuojami kiti jos nariai;
   • pašalinimas iš Asociacijos: narys gali būti pašalintas iš Asociacijos už Lietuvos Respublikos įstatymų arba Asociacijos įstatų pažeidimus. Sprendimą dėl nario pašalinimo priima valdyba. Sprendimas dėl nario pašalinimo laikomas priimtu, jei valdybos posėdyje dalyvavo ne mažiau 2/3 jos narių ir už pašalinimą balsavo ne mažiau ½ visų valdybos narių. Spręsdama klausimą dėl nario pašalinimo valdyba privalo jį kviesti į savo posėdį. Nariui be pateisinamos priežasties neatvykus į posėdį, sprendimas priimamas jam nedalyvaujant. Pašalintas narys turi teisę paduoti apeliaciją visuotiniam narių susirinkimui, kuris priima galutinį sprendimą;
   • narystė nutrūksta nariui mirus.
  20. Dalyvio dalyvavimas Asociacijos veikloje nutrūksta 19 punkte numatytais pagrindais ir tvarka.

 

 1. ASOCIACIJOS VALDYMAS
  1. Asociacijos valdymo organai yra visuotinis narių susirinkimas (konferencija), valdyba, prezidentas ir viceprezidentas.
  2. Visuotinis narių susirinkimas – tai aukščiausias valdymo organas. Jame turi teisę dalyvauti visi Asociacijos nariai. Kiekvienas narys turi vieną balsą. Dalyviai, rėmėjai, Asociacijos administracijos darbuotojai, dirbantys Asociacijoje pagal darbo sutartis, bet nesantys Asociacijos nariais, turi teisę dalyvauti visuotiniame narių susirinkime su patariamojo balso teise.
  3. Visuotinis narių susirinkimas turi teisę svarstyti bet kurį valdybos, prezidento ar viceprezidento kompetencijai priskirtą klausimą.
  4. Išimtinė visuotinio narių susirinkimo teisė:
   • Asociacijos įstatų patvirtinimas, pakeitimas ir papildymas;
   • Asociacijos profesinės, ekonominės ir finansinės veiklos pagrindinių krypčių nustatymas bei tvirtinimas;
   • Asociacijos prezidento, valdybos narių bei revizijos komisijos (revizoriaus) rinkimas ir atšaukimas;
   • Asociacijos prezidento, valdybos bei revizijos komisijos (revizoriaus) veiklos ataskaitų bei Asociacijos finansinės veiklos rezultatų tvirtinimas;
   • Asociacijos reorganizavimo ar likvidavimo klausimų sprendimas;
   • apeliacijų dėl pašalinimo iš narių ar dalyvių nagrinėjimas;
   • Asociacijos prezidento, viceprezidento, valdybos bei revizijos komisijos (revizoriaus) apmokėjimo už darbą nustatymas.
  5. Siekiant operatyvumo sprendžiant visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus, išskyrus įstatų pakeitimus, siaurinančius narių teises ir Asociacijos likvidavimą ar reorganizavimą, gali būti šaukiamos Asociacijos narių konferencijos. Narių atstovavimo normą nustato Asociacijos valdyba prieš kiekvieną konferenciją, bet vienas delegatas gali atstovauti ne daugiau kaip 10 narių.
  6. Visuotinius narių susirinkimus (konferencijas) organizuoja valdyba, apie jų laiką, vietą, darbotvarkę iš anksto, ne vėliau kaip prieš 10 dienų, pranešdama kiekvienam Asociacijos nariui.
  7. Likus ne mažiau kaip vienai dienai iki visuotinio narių susirinkimo (konferencijos) dienos Asociacijos nariams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su numatomais svarstyti dokumentais.
  8. Konferencijoje su patariamojo balso teise gali dalyvauti bet kuris Asociacijos narys, bet sprendžiamojo balso teisę turi tik delegatai.
  9. Visuotinis narių susirinkimas (konferencija) organizuojamas ne rečiau kaip vieną kartą per metus.
  10. Neeilinis visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas valdybos arba revizijos komisijos (revizoriaus) iniciatyva, arba reikalaujant ne mažiau kaip 1/3 Asociacijos narių.
  11. Visuotinio narių susirinkimo (konferencijos) iniciatoriai pateikia valdybai pareiškimą, kuriame nurodoma visuotinio narių susirinkimo (konferencijos) šaukimo priežastys ir tikslai, darbotvarkės projektas, pasiūlymai dėl visuotinio narių susirinkimo (konferencijos) sušaukimo vietos ir laiko. Valdyba per 10 dienų turi priimti sprendimą dėl neeilinio visuotinio narių susirinkimo (konferencijos) sušaukimo
  12. Visuotinis narių susirinkimas (konferencija) gali priimti nutarimus, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip ½ Asociacijos narių (konferencija – jeigu dalyvauja daugiau kaip ½ delegatų).
  13. Visuotiniame narių susirinkime (konferencijoje) dalyvaujantys nariai (delegatai) registruojami. Asociacijos narys (delegatas) gali raštu įgalioti kitą narį atstovauti jį visais darbotvarkės klausimais ir už jį balsuoti, priimant nutarimus.
  14. Visuotinis narių susirinkimas (konferencija) priima nutarimus paprasta dalyvaujančių balsų dauguma. Nutarimai dėl įstatų pakeitimų, siaurinančių Asociacijos narių teises, taip pat dėl Asociacijos reorganizavimo ar likvidavimo, priimami 2/3 dalyvaujančių balsų dauguma.
  15. Nutarimai priimami slaptu arba atviru balsavimu. Balsavimo formą nustato visuotinis susirinkimas (konferencija) tvirtindamas susirinkimo (konferencijos) darbotvarkę.
  16. Nutarimai įsigalioja nuo jų priėmimo dienos, jeigu kitaip nenustato visuotinis narių susirinkimas (konferencija).
  17. Asociacijos valdyba – tai vykdomasis Asociacijos organas. Valdyba vadovauja Asociacijos veiklai laikotarpiu tarp visuotinių narių susirinkimų (konferencijų). Valdybai vadovauja Asociacijos prezidentas.
  18. Asociacijos valdyba turi teisę:
   • Asociacijos prezidento teikimu iš Asociacijos valdybos narių rinkti asociacijos viceprezidentą;
   • organizuoti Asociacijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą;
   • organizuoti ir šaukti visuotinius Asociacijos narių susirinkimus (konferencijas);
   • steigti Asociacijos skyrius ir nustatyti jų veikimo galias;
   • reorganizuoti Asociacijos skyrius, nutraukti jų veiklą;
   • sudaryti ir reorganizuoti Asociacijos komisijas ir darbo grupes, nustatyti jų veikimo galias, taip pat nutraukti jų veiklą;
   • priimti sprendimus dėl disponavimo Asociacijos turtu ir lėšomis;
   • nustatyti sutarčių sudarymo tvarką;
   • tvirtinti Asociacijos administracijos personalo etatus ir darbo užmokesčio fondą;
   • nustatyti administracijos personalo atlyginimus ir jų mokėjimo tvarką;
   • esant reikalui, už atliktą darbą skirti atlyginimus prezidentui, viceprezidentui ir revizijos komisijos nariams;
   • kontroliuoti Asociacijos administracijos personalo darbą;
   • nustatyti Asociacijos duomenų bankų struktūrą ir vedimo tvarką.
  19. Valdyba privalo ne rečiau kaip kartą per metus visuotiniam narių susirinkimui pateikti savo veiklos ataskaitą. Valdyba taip pat privalo pateikti savo veiklos ataskaitą, jei to reikalauja ne mažiau kaip 1/3 Asociacijos narių.
  20. Valdyba renkama iš 7 Asociacijos narių trejų metų laikotarpiui visuotiniame narių susirinkime. Valdybos nariu gali būti išrinktas bet kuris Asociacijos narys.
  21. Valdybos posėdžius organizuoja prezidentas esant reikalui, bet ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius.
  22. Valdyba gali priimti sprendimus, kai posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 valdybos narių. Sprendimus valdyba priima slaptu arba atviru balsavimu paprasta balsų dauguma. Sprendimai dėl pašalinimo iš Asociacijos narių priimami ne mažiau kaip 2/3 dalyvaujančių posėdyje balsų dauguma. Balsavimo metu balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia prezidento balsas.
  23. Asociacijos prezidentas yra valdybos narys. Asociacijos prezidentą renka visuotinis narių susirinkimas trejiems metams. Prezidentas gali būti atšauktas nepasibaigus įgaliojimų laikui, jei jo veikla prieštarauja veikiantiems Lietuvos Respublikos įstatymams arba šiems įstatams. Nutarimą dėl prezidento atšaukimo priima visuotinis narių susirinkimas paprasta dalyvaujančių balsų dauguma.
  24. Asociacijos prezidentas turi teisę:
   • veikti Asociacijos vardu ir ją atstovauti santykiuose su valstybinėmis institucijomis, fiziniais ir juridiniais asmenimis;
   • disponuoti Asociacijos piniginiais ir apyvartiniais fondais, atidaryti sąskaitas bankuose;
   • Asociacijos vardu pasirašyti sutartis;
   • skirti ir atleisti administracijos personalą;
   • duoti nurodymus bei privalomo pobūdžio įsakymus administracijos personalo darbuotojams;
   • tvarkyti Asociacijos ilgalaikį turtą;
   • motyvuotu prašymu, įteikiamu valdybai, terminuotai arba neterminuotai sustabdyti savo veiklą Asociacijos prezidento pareigose.
  25. Asociacijos viceprezidentas yra valdybos narys. Asociacijos viceprezidentą prezidento teikimu renka Asociacijos valdyba 3 metams. Viceprezidentas gali būti atšauktas nepasibaigus įgaliojimų laikotarpiui, jei jo veikla prieštarauja veikiantiems Lietuvos Respublikos įstatymams arba šiems įstatams. Nutarimą dėl viceprezidento atšaukimo priima valdyba paprasta dalyvaujančių balsų dauguma.
  26. Asociacijos viceprezidentas turi teisę motyvuotu prašymu, įteikiamu valdybai, terminuotai arba neterminuotai sustabdyti savo veiklą Asociacijos viceprezidento pareigose.
  27. Asociacijos viceprezidentas, prezidento pavedimu ir pritarus valdybai, atlieka Asociacijos prezidentui priskirtas funkcijas.
  28. Asociacijos viceprezidentas, asociacijos prezidentui sustabdžius savo veiklą Asociacijoje, šios veiklos sustabdymo laikotarpiui arba iki visuotinio susirinkimo sprendimų priėmimo, atlieka Asociacijos prezidentui priskirtas funkcijas.
  29. Komisijų (darbo grupių) veiklai vadovauja komisijos (darbo grupės) pirmininkas, kuris išrenkamas komisijos (darbo grupės) posėdyje. Pirmininkas yra atskaitingas valdybai.

 

 1. ASOCIACIJOS REVIZIJOS KOMISIJA
  1. Asociacijos finansinę veiklą kontroliuoja revizijos komisija, kurią renka visuotinis narių susirinkimas 3 metų laikotarpiui iš 3 narių.
  2. Kitų renkamų organų nariai bei administracijos darbuotojai negali būti revizijos komisijos nariais.
  3. Revizijos komisijai pareikalavus, visos Asociacijos struktūros privalo pateikti duomenys apie finansinę veiklą.
  4. Atskaitas apie patikrinimų rezultatus revizijos komisija pateikia valdybai ir, ne rečiau kaip vieną kartą per metus, atsiskaito visuotiniam narių susirinkimui.
  5. Visuotiniam narių susirinkimui (konferencijai) nutarus, revizijos komisija gali būti perrinkta nepasibaigus jos įgaliojimų laikui.
  6. Visuotiniam narių susirinkimui nutarus revizijos komisija gali būti nesudaroma, o renkamas Asociacijos revizorius.

 

 1. ASOCIACIJOS ŪKINĖ – FINANSINĖ VEIKLA
  1. Asociacija savo nuosavybėje gali turėti įvairų kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, tikslinės paskirties bei grynųjų pinigų fondus, vertybinius popierius ir kitą turtą, kurio reikia Asociacijos veiklai materialiai aprūpinti.
  2. Asociacija nuosavybės teise valdo lėšas bei kitą turtą, kuriuos jai perdavė fiziniai bei juridiniai asmenys ir kuriuos ji įsigijo remdamasi galiojančiais įstatymais bei vykdydama savo veiklą.
  3. Asociacijos pinigines lėšas sudaro:
   • narių stojimo ir nario mokesčiai;
   • rėmėjų ir dalyvių savanoriški įnašai ir kitos įmokos;
   • fizinių asmenų, labdaros organizacijų ir labdaros fondų dovanotos lėšos;
   • nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos lėšos;
   • kredito įstaigų palūkanos už saugomas Asociacijos lėšas;
   • įplaukos iš Asociacijos įsteigtų įmonių veiklos;
   • paskolos;
   • kitos teisėtai gautos lėšos.
  4. Asociacijos pajamos negali būti paskirstytos tarp jos narių, o turi būti naudojamos Asociacijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimui.

 

 1. ASOCIACIJOS VEIKLOS NUTRAUKIMAS
  1. Asociacijos veikla gali būti nutraukta:
   • ją reorganizuojant visuotinio narių susirinkimo nutarimu;
   • ją likviduojant visuotinio narių susirinkimo nutarimu;
   • ją likviduojant teismo sprendimu ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais.
  2. Reorganizuojant ir likviduojant Asociaciją atleistiems jos administracijos aparato darbuotojams galioja Lietuvos Respublikos įstatymais numatytos socialinės garantijos.
  3. Asociacijos likvidavimui visuotinis narių susirinkimas skiria likvidavimo komisiją, kuri veikia visuotinio narių susirinkimo ir įstatymų nustatyta tvarka.
  4. Turtas ir lėšos, likusios atsiskaičius su kreditoriais, paskirstomos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Nutarimą šiuo klausimu priima likvidavimo komisija.