Teisinė, metodinė informacija

ivs
Išleisti nauji Tarptautiniai vertinimo standartai (IVS’2013)
Nuo 2014-01-01 dienos įsigalioja 2013-ųjų metų Tarptautiniai vertinimo standartai (IVS 2013), kurie pakeis iki šiol galiojančius 2011-ųjų metų Tarptautinius vertinimo standartus (IVS 2011). Daugiau informacijos rasite prisegtuke (spausti).

Nauji AATVI nurodymai
Audito, apskaitos ir turto vertinimo institutas (AATVI) išplatino aplinkraščius su nurodymais vertintojams dėl preliminarių vertinimo pažymų ir dėl kelių transporto priemonių vertinimo.
Vertintojų bendruomenėje seniai suvokta ir žinoma, kad preliminari išvada dėl turto vertės tėra konsultacinis dokumentas, o ne turto vertinimo dokumentas, turintis juridinę galią. AATVI teikiamas nurodymas patvirtinamas ir Lietuvos apeliacinio teismo pozicija 2010 m. kovo 25 d. nutartyje.
Aplinkraštyje dėl kelių transporto priemonių vertinimo (2010-05-12) yra diskutuotinų teiginių ir nurodymų, kurie neatitinka Europos teisės bei šalies teisės aktų nuostatų, prieštarauja vertinimo metodologijos ir metodikos principams. Dėl tokių nurodymų turėtų būti tariamasi ir diskutuojama ne tik institucijų pareigūnų ir atstovų kabinetuose, bet ir vertintojų bendruomenėje. LTVA apie tai diskutavo 2010-06-18 seminare.

Nauja nekilnojamojo turto administravimo mokomoji knyga (2006)
Registrų centro direktoriaus pavaduotojas registrui Romualdas Kasperavičius kartu su Vilniaus Gedimino technikos universiteto docentu dr. Algimantu Gasilioniu parengė naują mokomąją knygą „Nekilnojamojo turto administravimas“. Tai – pirmasis po Nepriklausomybės atkūrimo vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams, studijuojantiems nekilnojamojo turto administravimo disciplinas. Plačiau pristatytas visuomenei, leidinys greitai buvo išpirktas. Todėl 2006 metais rudenį sulaukėme papildomo šios knygos tiražo, jau kitokiu (oranžiniu) viršeliu… 2006 11 13

Nacionaliniai turto ir verslo vertinimo standartai (2005)
Lietuvoje pirmąkart išleisti Nacionaliniai turto ir verslo vertinimo standartai. Šiame dokumente apibendrinama aktualiausia metodinė šalies patirtis, sukaupta nuo 1994 – 1995 m., kai buvo išleisti pirmieji Europos ir Tarptautinių vertinimo standartų vertimai į lietuvių kalbą, parengtas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. kovo 28 d. nutarimu Nr. 440 patvirtintas pirmasis metodologinis teisės aktas “Bendrieji turto vertės nustatymo principai”.
Per dešimtmetį turto ir verslo vertinimo metodologija ir tarptautinė praktika gerokai prasiplėtė, atsirado naujovių. Lietuvos įsiliejimas į Europos Sąjungą ir tarptautinę rinką nuolat skatina tobulinti šalies teisinę ir metodinę bazę. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. vasario 14 d. nutarimu Nr. 224 patvirtinta “Turto vertinimo metodika” jau nebėra tinkamas praktinis vadovas ir metodinis dokumentas. Ekonominio gyvenimo realijos ir civilinės teisės sistema yra visiškai kitokios negu buvo prieš aštuonerius metus.Tarptautinė metodologinė bazė irgi nuolat tobulinama. Tiek Europos vertinimo standartai, tiek Tarptautiniai vertinimo standartai buvo gerokai atnaujinti ir išplėsti, išleisti nauji leidimai (paskutinieji 2003 m.). Visa tai sudarė prielaidas Nacionalinių turto ir verslo vertinimo standartų rengimui ir leidimui. Norima atspindėti naujausias tarptautines turto ir verslo vertinimo nuostatas ir pritaikyti jas mūsų šalies sąlygomis.
Nacionalinių turto ir verslo vertinimo standartų projektai buvo pradėti rengti Lietuvos turto vertintojų asociacijos ir Lietuvos turtą ir verslą vertinančių įmonių asociacijos iniciatyva sudarius darbo grupes ir koordinacinę tarybą. Darbo grupių susitikimuose, diskusijose gimė ir buvo tobulinami dokumento tekstai, brandinama tiksli formuluotė ar nuoroda. Koordinacinė taryba sprendė nacionalinių standartų visumos struktūrą ir detalumą. Metodologinį dokumentą nuspręsta suskirstyti į tris esmines dalis: standartus (S), metodikas (M) ir taikymo tvarkas (T). Reikšmingas leidinio sandas yra terminų žodynas.
Pakankamai didelės apimties Nacionaliniai turto ir verslo vertinimo standartai yra informacinio pobūdžio leidinys, kuris būtinas įmonėms ir turto vertintojams siekiant skaidrumo ir kokybės darbuose. Šie standartai parengti remiantis IVSC ir TEGOVA, patvirtintais Tarptautiniais turto vertinimo standartais ir Europos turto vertinimo standartais, bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais. Tarptautiniai vertinimo standartai vienija bendrai pripažintus pasaulio valstybių bendruosius vertinimo principus ir taisykles, o Europos vertinimo standartai yra labiau prioritetiniai Europos Sąjungos valstybių regionui, šie standartai papildo Tarptautinius vertinimo standartus.
Nacionaliniai turto ir verslo vertinimo standartai adaptuoja tarptautines normas ir principus Lietuvos ūkio ir teisinės sistemos sąlygomis. Nacionaliniai vertinimo standartai yra patvirtinti Lietuvos turtą ir verslą vertinančių įmonių asociacijos bei Lietuvos turto vertintojų asociacijos visuotiniuose susirinkimuose 2004 m. vasario – kovo mėnesiais.
Nutarta kai kuriuos dokumentus laikyti projektais, nes jie nėra galutinai suredaguoti.

Nacionalinių turto ir verslo vertinimo standartų turinys yra toks:
Vertinimo standartai
S1. Turto vertintojas
S2. Vertinimo pagrindai
S3. Vertinimas finansinėms ataskaitoms
S4. Vertinimas paskoloms ir hipotekos kreditui (projektas)
S5. Vertinimas investicijoms, draudimo kompanijoms ir pensijų fondams
S6. Vertinimas apmokestinimui
S7. Vertinimas turtą paimant visuomenės poreikimas (projektas)
S8. Turto vertinimo ataskaita
Vertinimo metodikos
M1. Nekilnojamojo turto vertinimas
M2. Įrengimų ir mašinų vertinimas
M3. Transporto priemonių ir savaeigių mašinų vertinimas
M4. Kito ilnojamojo turto vertinimas
M5. Verslo vertinimas
M6. Nematerialaus turto vertinimas
M7. Vertybinių popierių vertinimas
M8. Specifinio turto vertinimas
M9. Kultūros paveldo objektų vertinimas
M10. Žemės ūkio turto objektų vertinimas (projektas)
M11. Nuomos teisių vertinimas
M12.Priverstinio pardavimo vertės nustatymas arba likvidacinės vertės nustatymas (projektas)
M13. Pavojigos ir toksinės medžiagos vertinant turtą
M14. Vertinimas pagal teismų nutartis ir antstoliams (projektas)
M15. Masinis turto vertinimas (projektas)
Taikymo tvarkos
TT1. Kelių transporto priemonių vertinimas (rengiama)
TT2. Turto vertinimo ataskaitų rengimo reikalavimai vertinant turtą paskoloms ir hipotekos kreditui (projektas)
Komentarai
K1. Turto vertinimo metodologija

Nekilnojamojo turto vadovas laukia skaitytojų (2006)
UAB „Privati erdvė“, bendradarbiaudama su Vilniaus Gedimino technikos universitetu ir Krokuvos nekilnojamojo turto institutu išleido „Nekilnojamojo turto vadovą“. Tai gana vykęs Lietuvos ir Lenkijos nekilnojamojo turto (toliau- NT) rinkos ekspertų autorių kolektyvo – W.J. Brzeskio, G. Dobrowolskio, E.P. Kozlowskio, S. Sędeko, V. Jaruševičiaus, S. Mitkaus – benradarbiavimo rezultatas. Vadovo sudarytojai M. Vainilkienė ir B. Rogatko.
Lietuvos skaitytojams skirtoje knygoje, remiantis Lenkijos NT rinkos vadybos patirtimi ir Krokuvos NT institute išleistu NT rinkos tarpininko vadovu (1996 ir 2004 leidimai), pateikiama svarbiausia informacija apie NT rinką ir jos tarpininkų veiklą. Lietuvos specialistų parengtuose vadovėlio skyriuose (III dalis) rasime informacijos apie NT teisinį reglamentavimą Lietuvoje. Gal kiek stebina detalus ne tik Civilinio kodekso, bet ir kitų teisės aktų nagrinėjimas ir citavimas, ar tokie skirsniai, kaip: LR teritorijos administracinis suskirstymas. Viešojo valdymo organizavimas (11); Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimas. Nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimas. NT pardavimas įmonių bankroto atveju (12).
Tai šiek tiek disonuoja su bendru knygos kontekstu, bet knygos užsklandoje teigiama, kad „vadovėlio temos parinktos, atsižvelgiant į NT specialybės studentų poreikius“ ir viliamasi, kad knyga galės naudotis asmenys, kurie verčiasi tarpininkavimu NT rinkoje ar planuoja tai daryti.
Kaip prikišęs nagus prie šio vadovėlio rengimo, aš esu tarp tų, kurie tikisi, kad vadovėlis taps Lietuvos NT rinkos dalyviams naujų žinių ir sprendimų šaltiniu, leisiančiu pasiūlyti klientams kompleksines ir įvairiapuses paslaugas, o įgytos žinios skatins mąstyti, ieškoti naujovių ir jas diegti paslaugų rinkoje. NT pasaulis reikalauja žinių ir žingeidaus žvilgsnio.
Steponas Deveikis, 2006 02 21