Kviečiame susipažinti su trijų asociacijų pastabomis nepriklausomo turto ir verslo vertinimo įstatymo projektui

Turto ir verslo vertintojų bendruomenę (toliau – vertintojų bendruomenė) atstovaujančios trys asociacijos – Lietuvos turtą ir verslą vertinančių įmonių asociacija (toliau- LTVVĮA), Lietuvos turto vertintojų asociacija (toliau- LTVA) ir Lietuvos vertintojų rūmai (toliau- LVR) įdėmiai išnagrinėjo ir įvertino Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – FM) pateiktus Lietuvos Respublikos nepriklausomo turto ir verslo vertinimo įstatymo projektą (toliau – Įstatymo projektas), šio projekto aiškinamąjį raštą (toliau – Aiškinamasis raštas), bei susietų įstatymų pakeitimo projektus.

Principinė pozicija 1

Vertintojų bendruomenė sveikina tiek Aiškinamajame rašte referuojamus „papildomai Vyriausybės priimtus sprendimus dėl Vyriausybės programos įgyvendinimo plano įgyvendinimo krypties, atsižvelgus į Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. XIV-72 „Dėl Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“, nuostatas dėl verslo klimato gerinimo, siekiant atsisakyti perteklinio reguliavimo, vykdyti debiurokratizacijos ir dereguliavimo kryptis”, tiek ir FM deklaruotą siekį, kad Įstatymo projektas šias Vyriausybės nustatytas kryptis atitiktų.
Vertintojų bendruomenė jau daug metų kritikavo esamą padėtį, susijusią su nepriklausomo turto ir verslo vertinimo (toliau – vertinimas) veikla užsiimančių turto ir verslo vertintojų (toliau – vertintojai) valstybine priežiūra, todėl ji džiaugiasi siekiu mažinti biurokratinę ir administracinę naštą bei Įstatymo projekte ir Aiškinamajame rašte atspindimu FM siūlymu, kad būtų panaikinta galiojančiame įstatyme numatyta visiškai neefektyvi rutininė vertinimą atliekančių asmenų priežiūra, taip pat vertinimo įmonių bei vertintojų pareiga teikti kasmetines veiklos ataskaitas ir vertintojų kvalifikacijos kėlimo ataskaitas.
Vertintojų bendruomenė taip pat kritikavo ir akcentavo nepriimtinumą situacijos, kuomet valstybė ne tik nereikalingai naudoja visuomenės interesams turinčius tarnauti savo ribotus administracinius (o sykiu ir finansinius) išteklius, bet dėl esamos atlyginimų politikos nepajėgia užtikrinti ir to, kad valstybės prisiimtą specialių žinių ir patirties reikalaujančią vertintojų veiklos priežiūrą įgyvendintų tinkamos kvalifikacijos (t. y. ne žemesnės nei privalo būti įgiję patys vertintojai) vidurinės aukštesniosios grandies specialistai.

Kita vertus, vertintojų bendruomenė nesutinka ir kategoriškai prieštarauja Įstatymo projekte atspindimam siekiui atsisakyti vertintojo profesijos reguliavimo ir panaikinti esamas įstatymines prielaidas užkirsti kelią vertinimo paslaugas teikti asmenims, kurie neturi tam reikiamos kvalifikacijos ir / arba šią veiklą atlieka netinkamai (neetiškai, nesąžiningai, piktnaudžiaujant ir pan.).

Daugiau skaitykite čia