TEGoVA informacija dėl pandemijos | AKTUALU vertintojams

The pandemic has rendered real estate valuation work in most countries difficult to undertake in the absence of market activity (transactions are rare if not non-existent)  as postulated by the definition of market value. In the circumstances many valuers have included disclaimer clauses in their reports highlighting the uncertain nature of the valuations reported. Whilst TEGoVA supports the insertion of such clauses,  it is also aware that in some countries the law and standards may not allow them.  Thus, valuers should ensure first and foremost that their reports are in compliance with local law.

Dėl pandemijos nekilnojamojo turto vertinimo  darbai daugelyje šalių tapo sunkiai vykdomi sutrikus rinkų veiklai (sandoriai yra reti arba jų iš viso nėra), nors to reiktų pagal rinkos vertės apibrėžimą. Tokiomis aplinkybėmis daugelis vertintojų į savo ataskaitas įtraukė išlygas dėl atsakomybės atsisakymo, pabrėždami neapibrėžtumą savo vertinimuose (uncertainty). Nors TEGoVA palaiko tokių išlygų įtraukimą, ji taip pat supranta, kad kai kuriose šalyse įstatymai ir standartai gali jų neleisti. Taigi vertintojai pirmiausia turėtų įsitikinti, kad jų ataskaitos atitinka vietos įstatymus.

 

TEGoVA also advises that where valuers are instructed to arrive at a market value of a property for a non-statutory purpose over the next few weeks:

TEGoVA taip pat pataria, jei vertintojams reiktų per ateinančias kelias savaites nustatyti turto (jei vertinama ne pagal įstatymais nustatytus reikalavimus), rinkos vertę:

 

  1. They should first identify the last date (pre-crisis date) when in their opinion a market value of the subject property could have been determined on the basis of the available market evidence and offer an opinion of the value of the subject property at that pre-crisis date. This will  set a benchmark value against which the client can usefully gauge the market value reported at the relevant current date of valuation.

Pirmiausia jie turėtų nustatyti paskutinę datą (datą prieš krizę), kai, jų nuomone, tiriamo turto rinkos vertė galėjo būti nustatyta remiantis turimais rinkos duomenimis, ir pasiūlyti savo nuomonę apie nagrinėjamo turto vertę tai ikikrizinei datai. Tai bus orientacinė vertė, kuri bus naudinga klientui suprasti ir rinkos vertę, nurodytą dabartinei vertinimo dienai.

 

  1. In reporting a value at a current date of valuation, valuers should make clear reference to the comparable evidence relied upon and state the extent to which  adjustments if any have been made to that evidence on account of the crisis. If adjustments have been made, the valuer should justify them either on the basis of actual market evidence or reasoned valuer’s judgement.  Valuers are advised that for the duration of a period of market uncertainty in any particular local market they should not feel obliged to make adjustments (downward or upwards) to the pre-crisis market evidence provided this is made clear in the valuation report. In such a case the reported pre-crisis and current values will be the same subject to any material changes affecting the subject property between the two dates.

Pateikdami vertę dabartinei vertinimo dienai, vertintojai turėtų aiškiai nurodyti palyginamuosius duomenis, kuriais remiasi, ir nurodyti, kiek šie duomenys buvo pakoreguoti dėl krizės. Jei buvo atliktos pataisos, vertintojas turėtų jass pagrįsti remdamasis faktiniais rinkos duomenimis arba pagrįstu vertintojo sprendimu. Vertintojams patariama, kad rinkos neapibrėžtumo laikotarpiu bet kurioje konkrečioje vietinėje rinkoje jie neturėtų jaustis įpareigoti koreguoti (žemyn arba aukštyn) rinkos prieš krizę duomenis, jei tai aiškiai nurodoma vertinimo ataskaitoje. Tokiu atveju ataskaitoje nurodytos  ikikrizinė vertė ir dabartinė vertė bus vienodos,  žinant visus esminius pokyčius, turinčius įtakos tiriamojo turto vertei tarp dviejų vertinimo datų.

 

In following the advice set out in this communication, valuers should ensure that it is replicated in the Terms of Engagement agreed with the client. Valuers should also recommend that the value of the subject property be kept under frequent review.

Vykdydami šiame komunikate pateiktus patarimus, vertintojai turėtų užtikrinti, kad jie būtų pateikti (atkartoti) su klientu suderintose sutarties sąlygose (techninėje užduotyje). Vertintojai taip pat turėtų rekomenduoti nuolat tikrinti objekto turto vertę.

 

Where local law prohibits the use of a disclaimer concerning “valuation uncertainty” or where a client instructs a valuer not to rely on such disclaimer, this should be noted in the Terms of Engagement agreed with the client.

Tais atvejais, kai vietiniai įstatymai draudžia naudoti atsakomybės atsisakymą dėl „vertės neapibrėžtumo“ arba kai klientas nurodo vertintojui nepasikliauti tokiu atsisakymu, tai turėtų būti pažymėta su klientu suderintose sutarties sąlygose (techninėje užduotyje).

 

The TEGoVA Board continues to monitor the situation and may issue further advice in due course.

TEGoVA valdyba toliau stebi situaciją ir atitinkamu metu gali pateikti papildomų patarimų.

 

The Board of Directors

Valdyba

 

Detaliau apie vertės neapibrėžtumą galite skaityti čia:

AKTUALU vertintojams | Vertės neapibrėžtumo nurodymas vertinimo ataskaitose dėl COVID-19